Opštii uslovi korišćenja e-prodavnice mojups.rs pripremljeni su u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, sa preporukama međunarodnoga kodeksa za e-poslovanje. Preporučujemo vam da pre upotrebe e-prodavnice i njenih  veb-stranica pažljivo pročitate Uslove korišćenja napomenute u nastavku. Upotrebom veb-stranica mojups.rs iskažete svoju suglasnost sa u nastavku navedenima uslovima. Ako se sa uslovima ne slažete, molimo vas da e-prodavnicu mojups.rs ne upotrebljavate.

Izvršenom kupovinom odnosno pravilno ispunjenim formularom za naručivanje robe svaki posetitelj e-prodavnice mojups.rs postaje i korisnik odnosno kupac.

Opšti uslovi korišćenja odnose se na delovanje mojups.rs, prava korisnika te poslovni odnos između ponuđača i kupca.


Dostupnost informacija (sažetak zakonodavstva)

Ponuđač se obvezuje da će kupcu uvek osigurati sledeće informacije:

a)      Identitet preduzeća (ime i sedište preduzeća, matični broj).

b)      Kontakt podatke koji omogućuju brzu i pouzdanu komunikaciju (e-mail adresa, telefon).

c)       Bitna obeležja proizvoda odnosno usluga (uključujući usluge prodaje i garancije).

d)      Dostupnost proizvoda (svaki artikl ili svaka usluga u ponudi na veb-stranici bi trebala da bude dostupna u razumnom roku).

e)      Uvete dostave proizvoda ili izvršenja usluge (način, mesto i rok isporuke).

f)       Sve cene moraju biti jasno i nedvosmisleno definisane te mora biti evidentno predstavljeno ili već uključuju porez i troškove prevoza.

g)      Način plaćanja i dostave.

h)      Period valjanosti ponude.

i)        Rok u kojem je još moguće odstupiti od ugovora i uzeti u odzir koliko košta kupca vraćanje proizvoda ako uopšte.

j)        Pojašnjen mora biti postupak prigovora uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakt sa kupcom.

Ponuda artikla

Zbog prirode e-poslovanja ponuda mojups.rs se ažurira i promenjuje često i brzo. Cene su predstavljene kao Redovne cene i Vaše cene. Redovne cene obično su preporučene prodajne cene proizvođača ili uvoznika ili cene koje uobliči ponuđač sam.

 

Načini plaćanja

U e-prodavnici mojups.rs ponuđač omogućava sledeće načine plaćanja:

-            Gotovinom prilikom dostave

-            Virmansko plaćanje (predračunom)

Ponuđač izdaje račun na *trajnome mediju* sa raščlanjenima troškovima i izveštajem kupcu kako odstupiti od kupovine i vratiti proizvode, ako je to potrebno i moguće.

Kupoprodajni ugovor (porudžbina) je u elektronskom obliku čuvana na serveru ponuđača. Jedan primerak ovog ugovora se pošalje kupcu elektronskom poštom nakon uspešno provedene porudžbine.

Cene

Sve cene u e-prodavnici mojups.rs se navode u RSD i uključuju porez na dodanu vrednost (PDV). Cene važe u trenutku predaje porudžbine i nemaju unapred određene punovažnosti. U slučaju da se cena artikla tekom obrade porudžbine promeni, ponuđač će kupca o tome obavestiti. Ponuđač će pokušati u svakom slučaju kupcu osigurati nižu cenu odnosno ponuditi odgovarajuće rešenje koje će biti u obostrano zadovoljstvo.


Postupak kupovine

1. Porudžbina i predaja porudžbine

Nakon predaje porudžbine kupac primi elektronskom poštom ili telefonom izveštaj da je porudžbina primljena u red čekanja. Na ovome koraku kupac ima mogućnost u jednom satu raskinuti porudžbinu elektronskom poštom ili telefonom. Ugovor odnosno porudžbinu možete sklopiti elektronskom poštom, telefonom ili na internetu u e-prodavnici. Ispravke ili dopune porudžbine možete nam javiti elektronskom poštom ili telefonom.

 

2. Potvrda porudžbine

Dva sata nakon prijema porudžbine u red čekanja, a najviše za 72 sata, ponuđač porudžbinu pregleda, proveri dostupnost i porudžbinu potvrdi odnosno opravdano odbije.Ponuđač zadržava pravo da pozove kupce ako je potrebno na njegov kontakt telefonski broj. Elektronskom poštom ponuđač obavesti kupca o potvrdi porudžbine i predviđanom roku dostave. Ugovor između kupca i ponuđač o kupovini naručenih artikla u tom trenutku je neopozivano sklopljen.


3. Otpremljivanje robe

Ponuđač u obećavanom roku robu zapakuje i pošalje. 


Pravo odstupa od kupovine i vraćanje robe

Kupcu pripada pravo da u roku od trideset (30) dana vrati kupljenu robu bez bilo kakve odštete. Ipak kupac je dužan snositi troškove nastale kod vraćanja robe. O nameri da se robu vrati kupac mora obavestiti ponuđača pisanom obaveštenju najkasnije u roku od 15 dana od primianja robe na elektronsku adresu kancelarija@e-disti.com Robu mora vratiti u sledećih 15 dana. Artikl mora biti nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži. Priložiti je potrebno kopiju računa i svu dokumentaciju što artiklu pripada. Ponuđač vrati celokupan iznos najkasnije u roku od 15 dana nakon primanja robe. Ponuđač nije dužan primiti pošiljke sa otkupninom ili pošiljke koja ne odgovara ponuđačevim opštim uslovom poslovanja.


Garancija
Artikli imaju garanciju ako je tako navedeno u garanciji. Garancija važi uz poštovanje uputa na garanciji te uz predložen račun. Garantni rokovi navedeni su na garanciji ili na računu.

Informacija o garanciji se navodi i na strani na kojoj je artikl predstavljen. Ukoliko informacije o garanciji nema, artikl garancije nema ili podatak u ovom trenutku nije poznat. U tom slučaju može kupac kontaktirati ponuđača koji će osigurati ažurnu informaciju.


Dostava
Ponuđač mora robu odnosno uslugu dostaviti u obećavanom vremenu.


Sigurnost i pravo na privatnost

Brižljivo čuvamo vaše podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili razotkrivanja, promenjivanja ili uništenja. Podaci su hranjeni u serverima, zaštićeni lozinkom i ograničenim pristupom. E-prodavnica mojups.rs pažljivo vodi brigu o sigurnosti vaših ličnih podataka i poštuje vaš izbor za njihovu namenjenu upotrebu. Podaci korisnika u nijednom slučaju neće bit predani trećoj osobi. Izbor članstva u našoj listi adresa omogućavamo u formularu za porudžbinu robe u e-kropi te na ulaznoj stranici e-prodavnice mojups.rs


Komunikacija
Ponuđač može kontaktirati korisnika pomoću sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik sa time eksplicitno ne suprotstavlja.

Reklamne elektronske poruke moraju sadržavati sledeće sastavne delove:

-            jasno i nedvosmisleno mora biti obeležena kao reklamna poruka,

-            pošaljilac mora biti jasno evidentan,

-            različite akcije, promocije i druge marketinške tehnike moraju biti obeležene kao takve,

-            takođe moraju biti jasno određeni uslovi učešća u njima,

-            želju korisnika da ne prima reklamne poruke mora se poštovati.


Razrešenje odgovornosti

Ponuđač po svojim najboljim mogućnostima pokušava osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovim stranicama. Ipak svojstva artikla, njihova dostupnost i cena mogu se menjati toliko brzo da ponuđač ne uspe ispraviti podatke na veb-stranicama. U takvom slučaju ponuđač će kupca obavestiti o promenama i omogućiće mu opoziv porudžbine ili zamenu naručenog artikla. Sve fotografije proizvoda su simboličke i ne garantuju svojstva tog proizvoda.


Pritužbe i sukobi

-       Ponuđač poštuje postojeće zakone o zaštiti potrošača.

-       Ponuđač je dužan uspostaviti efikasan sistem za rešavanje žalbi i odrediti osobu sa kojom se u slučaju problema kupac može povezati telefonom ili elektronskom poštom. Postupak za predaju žalbe dostupan je na veb-stranicama i poverljiv je i jednostavan za upotrebu.

-       Ponuđač mora u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio žalbu i obavestiti kupca koliko dugo će žalbu obrađivati te ga skroz obaveštavati o toku postupka.

-       Ponuđač je svestan da je ključna karakteristika potrošačkog sukoba, barem što se tiče sudskog rešavanja, njegova nesrazmernost između ekonomske vrednosti zahteva i troškova nastalih rešavanjem samog sukoba. To je i glavna prepreka da potrošač ne pokrene sukob na sudu. Prema tome ponuđač nastoji da se eventualni sukobi reše sporazumno.


Pravna obaveza

E-prodavnica mojups.rs te svi podaci, slike artikla i grafika prikazana na veb-stranici zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima i ne smeju se reproduktovati ili koristiti bez prethodne pismene dozvole. Žigovi i logotipi priznatih preduzeća su u njihovom vlasništvu.

Podaci o preduzeću se nalaze u „O nama“.