Garancija važi za kupljene proizvode na osnovu priloženog računa. Datum izdavanja računa sadrži datum kupovine. Garanciju dostaviti sa računom ili kopijom računa i potvrđenom garantnim listom. Garancija važi najmanje jednu godinu za sve proizvode. Kod proizvoda koji imaju duži garantni rok, garancija je posebno označena. Garancija ne važi za potrošni materijal!

Ostvarivanje garancije se vrši na sedištu ovlašćenog servisa koji je naveden na garanciji.

Sve fabričke kvarove i nedostatke koji nastanu u garantnom roku će se ukloniti besplatno.

Garancija ne važi:

  • kod kvara nastalih zbog nepravilne upotrebe, nemarnog postupanja, mehaničkih oštećenja i kvara usled delovanja viših sila (naponskog udara, groma ... )
  • ako je  proizvod intervinisala neovlašćena osoba ili ako se utvrdi da je neko intervenisao proizvod bez naše pisne dozvole
  • kod promena na aparatu
  • kod nestručnog dodavanja strukturnih sklopova, samovoljnog ugrađivanja elemenata kao što su prekidači, konektori, potenciometri i slično.
  • kod upotrebe drugih elemenata koji izvorno ne pripadaju izvornom aparatu
  • kod priključka na pogrešan napon ili pogrešnu vrstu struje
  • kod pogrešnog upravljanja ili kod oštećenja zbog nemarnog postupanja
  • kod defekta koji su uzrokovani premostim osiguračima ili upotrebom pogrešnih osigurača.

e-DISTI d.o.o.    I  Učitelja Miloša Jankovića br.2, 11160 Beograd - Zvezdara

www.e-disti.com   E: kancelarija@e-disti.com  I  T: +381 11 38 35 349 | M: +381 69 1 200  394